Publiczne Przedszkole „Jarzębinka”,  z siedzibą przy ul. Kórnickiej 61, 62-020 Swarzędz  działając w obszarze zgodności prawnej i doceniając znaczenie danych osobowych rodziców i dzieci zapewnia należytą staranność w tym zakresie. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych w naszym przedszkolu

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO informujemy, iż

Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczne Przedszkole ” Jarzębinka”  w Swarzędzu (kod pocztowy 62- 020 Swarzędz) przy ul. Kórnickiej 61  nr tel :61 651 5736 email: biuro@administratordanych.com.pl

Przedszkole przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),

ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(Art. 6 ust. 1 lit. f),

na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie przechowywania danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej biuro@administratordanych.com.pl.

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

KTO MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO ADMINISTATORA?

ADMINISTRATOR w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Publiczne Przedszkole „Jarzębinka”. Osoby te mogą więc zwrócić się do ADMINISTRATORA we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Przedszkole.

JAKIMI SPRAWAMI ZAJMUJE SIĘ ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Administratora mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Administrator jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

 • Prawa dostępu do danych osobowych,
 • Prawa dostępu do danych osobowych,
 • Prawa do ich sprostowania,
 • Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

JAKI JEST TRYB PROCEDOWANIA PAŃSTWA WNIOSKU?

Wniosek może być złożony za pośrednictwem skrzynki e-mali, drogą pocztową, lub bezpośrednio do Administratora. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. W związku z tym konieczne jest podanie danych kontaktowych na jakie chcielibyście Państwo otrzymać odpowiedź. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Administrator skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe i nie zostanie wskazana inna forma. Pragniemy zaznaczyć, że ta forma minimalizuje również negatywny wpływ na środowisko naturalne..

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM OCHRONY DANYCH?

Z Administratorem Ochrony Danych można skontaktować się:

elektronicznie na adres e-mail: biuro@administratordanych.com.pl.

pisemnie na adres: Kórnicka 61, 62-020 Swarzędz

bezpośrednio pod wskazanym powyżej adresem (zalecamy umówienie się na spotkanie)

JAKIE PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

W poniższych załącznika dostępne są główne obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą Spółkę.

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów prawnych z dnia 24.05.2018r. wersja 1.0
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów prawnych z dnia 24.05.2018r. wersja 1.0 (dotycząca udzielonej zgody na przetwarzanie danych)
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów prawnych z dnia 24.05.2018r. wersja 1.0(dotycząca udzielonej zgody na przetwarzanie danych szczególnych)

Zapraszamy do kontaktu